PRIVATLIVSPOLITIK FOR FOKUSTRANSLATØRERNE

1.    DATAANSVARLIGHED OG KONTAKT  

1.1                 Fokus Engelsk A/S (herefter ”Fokus Translatørerne”) behandler og opbevarer dine personoplysninger fortroligt og sikkert samt i overensstemmelse med gældende lovgivning ud fra principper om dataminimering, dataansvarlighed og dataetik.

1.2                 Fokus Translatørerne er et aktieselskab registreret under CVR-nr. 27368530 der udfører translatør- og tolkevirksomhed. Ute Mansfeldt driver selvstændig translatør- og tolkevirksomhed i kontorfællesskab med Fokus Translatørerne og er tillige omfattet af nærværende privatlivspolitik.

1.3                 Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på:

Fokus Translatørerne A/S
                      Kultorvet 2, 5. sal
                      1175 København K
                      +45 33 36 95 55
                         bk@fokustranslations.dk

1.4                 Privatlivspolitikken er senest ajourført den 25. marts 2020. 

 

2.    FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

2.1                 Fokus Translatørerne behandler personoplysninger med det formål at udføre arbejdsopgaver relateret til oversættelse, sprogrevision, korrektur og lignende. Derudover behandler vi dine personoplysninger med det formål at efterleve gældende lovgivning.

2.2                 Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af (i) opdraget, (ii) dit samtykke eller (iii) lovgivning, jf. artikel 6 i Databeskyttelsesforordningen.

  

3.    KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

3.1                 Vi anvender først og fremmest dine kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, e-mail, telefonnummer, legitimationsoplysninger samt faktureringsoplysninger.

3.2                 Afhængig af den konkrete opgave, herunder dokumentet der er til oversættelse, sprogrevision, korrektur eller lignende, behandler vi i visse tilfælde dit CPR nummer samt dine personfølsomme oplysninger, f.eks. – men ikke begrænset til – oplysninger om helbred, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og økonomiske forhold. 

 

4.    VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER  

4.1                 Fokus Translatørerne videregiver alene dine personoplysninger, når det er nødvendigt for, at vi kan udføre arbejdsopgaverne beskrevet ovenfor eller når det er nødvendigt for at overholde retlige forpligtelser. Videregivelsen sker typisk til offentlige myndigheder, f.eks. Skattestyrelsen og ATP, samt revisorer og finansielle institutioner, herunder penge- og realkreditinstitutter og forsikringsselskaber.

4.2                 Vi videregiver desuden personoplysninger til vores databehandlere i henhold til databehandler- og fortrolighedsaftaler, f.eks. eksterne oversættere og har desuden implementeret passende kontrol med sådanne tredjeparters behandling af dine personoplysninger.

4.3                 Vi overfører sædvanligvis ikke data til tredjelande (lande uden for EU/EØS), og hvis sådan overførsel måtte finde sted, sikrer vi et overførselsgrundlag f.eks. i form af EU-US Privacy Shield eller Europa-Kommissionens standardkontrakter mv. for overførsler til tredjelande.

 

5.    SIKKERHED

5.1                 Fokus Translatørernes sprogværktøjer, herunder oversættelsesdatabaser, drives og forvaltes internt på egne servere.

5.2                 Fokus Translatørerne har implementeret en række interne procedurer og politikker, samt etableret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang, tab eller ødelæggelse af de data som er undergivet vores ansvar.

 

6.    OPBEVARINGSPERIODER

6.1                 Fokus Translatørerne opbevarer som udgangspunkt personoplysninger i højest 5 år, efter en arbejdsopgave er afsluttet. Hvis konkrete omstændigheder tilsiger det, opbevarer vi oplysninger i kortere eller længere tid.

 

7.    RETTIGHEDER

7.1                 Du har følgende rettigheder – på de vilkår og med de undtagelser der følger af lovgivningen samt vores tavshedspligt.

·         Ret til efter anmodning at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig.

·         Ret til at få ændret ukorrekte og ufuldstændige personoplysninger.

·         Ret til i særlige tilfælde at få slettet dine personoplysninger inden tidspunktet for vores almindelige sletning. 

·         Ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

·         Ret til dataportabilitet, dvs. ret til at få en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig.

·        Ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, når behandlingen er baseret på legitime interesser eller offentlige interesser.

ü  Hvor hjemlen er legitime interesser, har du ret til – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Fokus Translatørerne må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Fokus Translatørerne påviser vægtige, legtime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder.

 

7.2                    Du har også ret til at klage til Datatilsynet. Se mere på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.