FORRETNINGSBETINGELSER FOR FOKUS TRANSLATØRERNE

 

1.    GENERELT

 

1.1                 Medmindre andet aftales, gælder nærværende forretningsbetingelser for enhver ydelse udført af Fokus Engelsk A/S (herefter Fokus Translatørerne) – CVR-nr. 27 36 85 30.

1.2                 Det bemærkes, at forretningsbetingelserne indeholder ansvarsbegrænsninger.

1.3                 Forretningsbetingelserne er senest revideret pr. 1. august 2023.

 

2.    TRANSLATØR- OG TOLKEFORHOLD

 

2.1                 Fokus Translatørerne er en dansk translatør- og tolkevirksomhed, og vore translatører og tolke er alle uddannet cand.ling.merc. eller cand.interpret., ligesom alle havde beskikkelse som statsautoriseret translatør og tolk efter de regler, der var gældende frem til 1. januar 2016.

2.2                 Alle vore medarbejdere er medlem af brancheorganisationen Danske Translatører.

 

3.    FORTROLIGHED OG INSIDERHANDEL

 

3.1                 Alle oplysninger, som meddeles Fokus Translatørerne af kunder, eller som modtages om kunder eller andre i forbindelse med arbejdet for kunder, behandles fortroligt.

3.2                 Fokus Translatørernes sprogværktøjer, herunder oversættelsesdatabaser, drives og forvaltes internt på egne servere.

3.3                 Fokus Translatørerne er endvidere underlagt særlige regler vedrørende intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med værdipapirer. Der føres tillige en intern insiderliste.

 

4.    OPGAVENS MODTAGELSE  

 

4.1                 Med henblik på løsning af opgaven skal kunden ved sin indledende henvendelse fremsende den originale kildetekst, der skal behandles, samt en detaljeret beskrivelse af kundens ønsker til ydelsen, herunder særligt i relation til leveringstiden.

4.2                 Inden Fokus Translatørerne accepterer opgaven, sikrer vi os, at vi har kapacitet til at behandle opgaven med den fornødne hurtighed, og at der ikke foreligger interne forhold som medfører, at vi må frasige os opgaven.

4.3                 Det kan være vanskeligt at vurdere honoraret baseret på nedenstående parametre, jf. pkt. 5.1, men vi afgiver på opfordring – dog altid over for forbrugere – et begrundet overslag. Hvis det senere viser sig, at det samlede honorar vil overstige overslaget væsentligt, orienterer vi kunden så tidligt som muligt.

4.4                 Medmindre andet fremgår af overslaget, skal det accepteres af kunden senest 7 dage efter, det er kommet frem til kunden. Hvis overslaget ikke accepteres rettidigt, er Fokus Translatørerne ikke længere bundet heraf, medmindre andet aftales.

 

5.    HONORAR OG BETALINGSBETINGELSER

 

5.1                 Fokus Translatørenes honorar fastsættes afhængig af opgavetypen. Rene oversættelsesopgaver afregnes på baggrund af antal anslag (tegn inkl. mellemrum) til en nærmere fastsat linjetakst. Øvrige opgaver afregnes med udgangspunkt i forbrugt tid med en timepris på kr. 1.100,00 ekskl. moms. I afregningen af alle opgavetyper tages også højde for det med opgaven forbundne ansvar, opgavens art og omfang, opgavens kompleksitet, herunder om der har været tale om en hastesag med for eksempel aften- og/eller weekendarbejde til følge.

5.2                 Betalingsbetingelserne er 15 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter gældende regler. Ved forsinket betaling beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Indbetalinger efter forfald dækker forlods tilskrevne renter.            

5.3                 I visse tilfælde beder vi om at modtage en forudbetaling eller deponering af hele eller dele af det honorar, som vi forventer sagen vil udløse, jf. pkt. 4.3.

 

6.    LEVERING, ÆNDRING OG ANNULLERING

 

6.1                 Fokus Translatørerne tager forbehold for, at den originale kildeteksts beskaffenhed ikke vanskeliggør eller forsinker ydelsen. Hvis Fokus Translatørerne i forbindelse med f.eks. en oversættelsesopgave ser, at kundens kildetekst ikke kan danne grundlag for en fagligt tilfredsstillende løsning af opgaven, kontaktes kunden med henblik på afklaring af om kildeteksten skal anvendes selvstændigt eller kun som grundlag for oversættelse. Hvis kildeteksten skal anvendes selvstændigt, kan Fokus Translatørerne tilbyde at sprogrevidere den.

6.2                 Hvis kunden foretager ændringer eller tilføjelser til en opgave, efter der er indgået en aftale, eller kildetekstens beskaffenhed er som angivet i pkt. 6.1, forbeholder Fokus Translatørerne sig retten til at ændre leveringstiden.

6.3                 Hvis kunden annullerer en opgave, er Fokus Translatørerne berettiget til at fakturere kunden for den tid, der er forbrugt, jf. pkt. 5.1. Hvis opgaven annulleres mindre end 48 timer før det aftalte tidspunkt for levering, kan Fokus Translatørerne i stedet vælge at fakturere 50% af det honorar, som Fokus Translatørerne forventer sagen vil udløse, jf. pkt. 4.3.

 

7.    ANSVAR, FORSIKRING OG FORÆLDELSE

 

7.1                 Fokus Translatørerne er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, der fremgår af nærværende forretningsbetingelser.

7.2                 Fokus Translatørerne har tegnet ansvarsforsikring hos Topdanmark Forsikring A/S. Den aktuelle dækningssum kan oplyses ved forespørgsel.

7.3                 Ansvar er dog for hver enkelt opgave og i ethvert tilfælde af såvel simpel som grov uagtsomhed fra Fokus Translatørernes side beløbsmæssigt begrænset til kr. 150.000,00.

7.4                 Fokus Translatørerne kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab eller driftstab, herunder tab af data, mistet fortjeneste mv. Kunden skal endvidere holde Fokus Translatørerne skadesløs, i den udstrækning Fokus Translatørerne over for tredjemand pålægges ansvar, der udspringer af ydelser udført for kunden.

7.5                 Hvis kunden er erhvervsdrivende, forældes erstatningskrav imod Fokus Translatørerne, 12 måneder efter kunden er blevet bekendt med de omstændigheder, som begrunder et krav. Forældelse indtræder dog senest 3 år efter ydelsen, som kravet baseres på, er leveret.

 

8.    OPLYSNINGSPLIGT

 

8.1                 Fokus Translatørernes behandling af personoplysninger fremgår af vores Privatlivspolitik, der tillige findes på vores hjemmeside www.fokustranslations.dk

 

9.    FOKUS TRANSLATØRERNE OG UTE MANSFELDT

 

9.1                 Fokus Translatørerne er et aktieselskab registreret under CVR-nr. 27368530. Ute Mansfeldt driver selvstændig translatør- og tolkevirksomhed i kontorfællesskab med Fokus Translatørerne. Nærværende forretningsbetingelser finder også anvendelse for samtlige ydelser leveret af Ute Mansfeldt.

 

10.   LOVVALG OG VÆRNETING  

 

10.1               Eventuelle tvister om ydelser leveret af Fokus Translatørerne er i alle henseender – medmindre andet er udtrykkeligt aftalt – underlagt materiel dansk ret og eventuelle tvister kan kun indbringes for danske domstole med København som rette værneting.