Fokus Translatørerne har specialiseret sig i forretningsorienteret oversættelse, særligt inden for følgende brancheområder:

Regnskab & anden rapportering

Regnskab & anden rapportering

Vi oversætter års- og delårsrapporter for en lang række danske børsnoterede og privatejede virksomheder. Derudover oversætter vi også andre opgaver i forbindelse med årshjulet for en virksomheds IR-afdeling, såsom selskabsmeddelelser, corporate governance-redegørelser, CSR-rapporter, risikorapporter og roadshow-præsentationer. Inden for det regnskabstekniske område har vi stor ekspertise i oversættelse af bl.a. regnskabsstandarder og revisionsprotokollater.

Corporate finance

Corporate finance

Inden for dette område oversætter vi hovedsageligt børsprospekter, prospektresuméer, dokumenter i forbindelse med større virksomhedstransaktioner (M&A) og due diligence-rapporter. Vi har i mange år haft markedets største ekspertise, når det gælder processen omkring oversættelse af børsprospekter (både børsnoteringer og kapitaludvidelser) – fra første gennemskrivning til den afsluttende fase inden offentliggørelse med hyppige opdateringer, hurtig turnaround og høj præcision.

Bank, finans & forsikring

Bank, finans & forsikring

Vi oversætter bl.a. rapporter og analyser om makroøkonomi, aktier og obligationer samt porteføljerapportering for investeringsforeninger, investeringsforeningsprospekter, central investorinformation (KIIDs). Vi har også erfaring med oversættelser til brug inden for erhvervs- og privatkundeområdet, private banking samt af interne forretningsgange, lånevilkår og dokumenter vedrørende kreditrisiko. På forsikringsområdet har vi gennem mange år oversat regnskaber og andre tekster for skades- og livsforsikingsselskaber samt pensionsselskaber.

Jura

Jura

Vi har en fast gruppe af oversættere, der har stor erfaring med oversættelse af juridiske tekster. De teksttyper, vi hyppigst arbejder med, er f.eks. aftaler og kontrakter, vedtægter og andre selskabsdokumenter, domme, processkrifter, bekendtgørelser og love. Teksterne, vi får til oversættelse, er primært inden for emneområderne arbejds- og ansættelsesret, corporate finance, fast ejendom, insolvens og rekonstruktion, proces, shipping, offshore og transport. Vi oversætter desuden attester og andre dokumenter for privatpersoner.

HR

HR

Inden for HR-området løser vi en bred vifte af opgaver som personalehåndbøger, aflønningspolitikker, regler for intern handel med aktier, vejledninger omkring virksomheders adfærdskodeks (code of conduct), whistleblower-politikker, hvidvaskregler, ansættelseskontrakter og stillingsannoncer.

Uddannelse

Uddannelse

Vi har gennem mange år oversat forskellige tekster for en række danske uddannelsesinstitutioner, herunder studie- og eksamensordninger, fagbeskrivelser, webartikler til interne nyhedsbreve, strategiplaner for højere læreanstalter, korrespondance, regler og vejledninger.

Markedsføring & kommunikation

Markedsføring & kommunikation

De oversættelsesopgaver, vi løser inden for markedsføring og kommunikation, omfatter bl.a. brandingstrategier og designmanualer, produkt- og virksomhedspræsentationer, nyhedsbreve og tekster i forbindelse med markedsovervågning.

Patent & varemærker

Patent & varemærker

Vi oversætter tekster inden for patent- og varemærkeret med hovedvægt på processkrifter i forbindelse med krænkelsessager, eksperterklæringer og andre dokumenter til retssager og tilbyder desuden tolkning i krænkelsessager ved alle retsinstanser.